fbpx

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Dawida Kutyły

PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

oraz

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH

AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

 

ZAPRASZAJĄ NA

 

PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

 

 

mgra inż. Dawida Kutyły

 

która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali 101, I p. pawilon A2 Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie przy Al. A. Mickiewicza 30

 

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Elektrochemiczna synteza stopów Ni-Ru oraz Fe-Ru w uporządkowanych strukturach o wysokiej aktywności katalitycznej.

 

Promotor: dr hab. Piotr Żabiński, prof. AGH

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Adam Bydałek (Uniwersytet Zielonogórski) dr hab. Piotr Ozga (Polska Akademia Nauk)

 

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami dostępne jest na stronie internetowej Rady Dyscypliny Inżynierii Materiałowej AGH:

http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~wmiim/index.php?action=wydzial/rdim

 

 

W związku z zarządzeniem nr 32/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności

Uczelni od 1 czerwca 2020 roku w obronie pracy uczestniczyć można również  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (oprogramowanie MS TEAMS) klikając na link łączący uczestnika z wydarzeniem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWRiN2FhYTQtYjViNi00NmI3LWE3ZWQtY2FjMzAzNWJhZDFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22f16ace26-8c89-441c-8007-6c1f9ad8e804%22%7d

MENU