fbpx

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Radosława Kowala

PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

oraz

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE ZAPRASZAJĄ NA PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

 

 

mgra inż. Radosława Kowala

 

która odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 11.00 w sali 101, I p. pawilon A2

Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie przy Al. A. Mickiewicza 30

 

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:

„Badanie wpływu zawartości dodatków stopowych oraz  parametrów procesu ciągłego odlewania na kształtowanie się makrosegregacji składu chemicznego we wlewkach ze stopu AlMgSi”.

 

Promotor:

dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. AGH

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz

Uniwersytet Zielonogórski

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych

 

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami dostępne jest na stronie internetowej Rady Dyscypliny Inżynierii Materiałowej AGH: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~wmiim/index.php?action=wydzial/rdim

 

W związku z zarządzeniem nr 32/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku
w obronie pracy uczestniczyć można z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (oprogramowanie MS TEAMS) klikając na link łączący uczestnika z wydarzeniem:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjEzZjYyZWItNTA5ZC00NzJjLTg2MDYtMGQ3OWIxZTc1ZTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22672bdab9-ae25-4877-a6d6-467b32ad84e3%22%7d

MENU