Dziekani Dokumenty

 

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów (§ 18 ust. 5) w przypadku przedmiotów powtórnie zaliczanych Dziekan Wydziału porozumieniu z prowadzącym przedmiot na wniosek studenta może go zwolnić z obowiązku ponownego udziału niektórych zajęciach z tego przedmiotu, przepisując mu oceny z zaliczonych zajęć, jeżeli w międzyczasie nie nastąpiły zmiany w efektach kształcenia uzyskiwanych w ramach ich realizacji.

 

Wnioski winny być złożone na piśmie przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.

 

  • Pomoc materialna 2019/2020

Wykaz dokumentów do stypendium   (2019/2020)

Zarządzenie Rektora nr 32/2018
Regulamin funduszu pomocy materialnej (07.09.2018)

Załącznik nr 1 – o przyznanie pomocy materialnej (stypendium socjalne, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania)

Załącznik nr 1a – o przyznanie pomocy materialnej (stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych)
Załącznik nr 2 – wniosek korygujący
Załącznik nr 3 – o przyznanie stypendium Rektora
Załącznik nr 4 – o przyznanie zapomogi
załącznik nr 5 – oświadczenie o dojazdach
Załącznik nr 6 – oświadczenie o wielkości rodziny

Klauzula informacyjna dla studenta

Klauzula informacyjna dla członka rodziny

Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
Oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej
Oświadczenie o pracy za granicą
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o braku dochodów

Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy

Oświadczenie o braku zmian sytuacji materialnej

Wypis ocen

 

  • Dom studencki

 

Informacje dla studentów AGH (studiów stacjonarnych I i II stopnia) zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w roku akademickim 2019/2020 są publikowane na stronie systemu centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem http:/akademik.agh.edu.pl.

 

  • Inne dokumenty

Plan Semestralny
Oświadczenie – szablon ogólny
Wniosek o wydanie ELS
Podanie o wpis na semestr (bez deficytu)
Podanie o wpis na semestr z deficytem punktów ECTS
Podanie o umorzenie opłaty za warunek
Podanie o urlop dziekański
Podanie o reaktywację na studia w celu złożenia pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego.
Podanie o urlop okolicznościowy wynikającego z toku studiów
Podanie o powtarzanie semestru
Podanie o powtarzanie przedmiotu
Podanie o  wpis po zakończonym urlopie
Karta odejścia
Przepisanie oceny
Wniosek o przyjęcie na staż asystencki
Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
Podanie o przeniesienie
Podanie o przyznanie IPS

 

  • Formularze zgłoszeń:

Zgłoszenie tematu projektu inżynierskiego

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej

 

  • Utracone legitymacje:

http://www.cp.agh.edu.pl/utracone-els/

 

Uwaga!
Stan na: 04.06.2019

 

Name*
E-mail*
MENU