fbpx

Dziekani Inżynieria Produkcji i Jakości (IPJ)

Inżynieria Produkcji i Jakości (IPJ) to kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych, który pozwala studentom nabyć wiedzę w zakresie zasad projektowania wyrobów i procesów ich wytwarzania oraz przemysłowej efektywnej realizacji tych procesów. Duża różnorodność metali nieżelaznych i ich wzajemnych kompozycji chemicznych przekłada się na potrzebę uniwersalnej wiedzy na poziomie inżynierskim i magisterskim o materiałach i technologiach ich wytwarzania i przetwarzania, logistyce i kosztach wytwarzania, jakości i systemach monitorowania produkcji, specyfice i rynku metali, zapotrzebowaniu i horyzontalnych potrzebach poszczególnych gałęzi przemysłu i gospodarki jako całości, konkurencji lokalnej i globalnej. Dzięki modułowej konstrukcji programu kształcenia i dużej liczbie przedmiotów obieralnych kierunek Inżynieria Produkcji i Jakości pozwala na kształcenie specjalistów o zintegrowanych w tym zakresie kompetencjach. Efekty uczenia się są ulokowane w dyscyplinie inżynieria materiałowa (dyscyplina wiodąca) i w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości (dyscyplina dodatkowa).

Kierunek kształcenia Inżynieria Produkcji i Jakości na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcyjnej i inżynierii jakości w zakładach branży metali nieżelaznych i branż pokrewnych.

 

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych w charakterze menager produkcji, pracownik laboratoriów w zakładach przemysłowych i i instytutach badawczych, działach R&D oraz w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

 

Oferta kształcenia na studiach II stopnia obejmuje jedną ścieżkę dyplomowania:

 

Nowoczesne systemy produkcji i zarządzania jakością

 

Ścieżka dyplomowania – Nowoczesne systemy produkcji i zarządzania jakością uzupełnia wiedzę inżynierską absolwenta o następujące kompetencje: systemy doskonalenia jakości i zarządzania ryzykiem w firmie, zaawansowane analizy statystyczne, planowanie eksperymentów i sieci neuronowe, zaawansowane procesy produkcyjne, planowanie strategii w firmie, ocena jakości procesów i wyrobów w przemyśle, systemy Six Sigma, Lean Manufacturing, Kaizen, Industry 4.0, Smart Factory i World Class Manufacturing, projektowanie łańcucha dostaw w firmie oraz praktyczne rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjnych w firmie z udziałem prowadzących przez ekspertów z przemysłu.

 

Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen S.A. Aluminium Konin S.A. Tele-Fonika Kable S.A., polskie i zagraniczne instytucje managementu, jakości, zakłady projektowania, przetwórstwa metali nieżelaznych.

 

MENU