fbpx

 Dziekani Lektorat

Język Obcy w AGH – skrótowa informacja dla studentów I roku

 

Lektorat jest obowiązkowy od drugiego roku studiów w maksymalnym łącznym wymiarze 150 godzin do momentu zdania egzaminu B-2. Z chwilą przedstawienia stosownego certyfikatu B-2 lub wyższego uznawanego w SJO AGH, względnie złożenia egzaminu B-2 w AGH student ma prawo korzystać z lektoratu dowolnego języka oferowanego przez SJO w ramach limitu 150 godzin na roku 2 i 3.

Szczegóły dotyczące organizacji grup, terminów przeprowadzania testów kwalifikacyjnych na poszczególne kursy, ostatecznych przydziałów, itp. można znaleźć na stronie internetowej SJO

 

LEKTORAT Z JĘZYKA OBCEGO NA II ROKU – zapisy do grup

 

I. Dotyczy studentów, którzy nie legitymują się jakimkolwiek certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ).

 

Studium Języków Obcych AGH prowadzi obowiązkowe lektoraty na poziomach średnio-zaawansowanych i wyższych (tj. B-l, B-2, C-l i C-2). W związku z powyższym studenci zostaną zakwalifikowani na lektorat z języka, którego znajomość jest potwierdzona oceną na świadectwie maturalnym lub certyfikatem na poziomie co najmniej A-2. Imienne listy z przydziałami na lektoraty z poszczególnych języków będą umieszczone na stronie internetowej SJO AGH pod koniec czerwca.

Przydziały te – sporządzone wstępnie wyłącznie na podstawie informacji o języku zdawanym przez studenta – nie będą ostateczne i mogą ulec zmianie na wniosek zainteresowanego studenta. Zmiana przydziału dokonanego w oparciu o ocenę na świadectwie maturalnym będzie możliwa, gdy student spełni jeden z poniższych warunków:

    • złoży certyfikat o jego znajomości na poziomie A-2 lub B-l w sekretariacie do 28 czerwca

albo

  • zaliczy test kwalifikacyjny z wybranego języka, dopuszczający na poziom B-l, który będzie przeprowadzony przez SJO we wrześniu (zgłoszenia w sekretariacie SJO do 12 września).

II. Dotyczy studentów, którzy na maturze rozszerzonej z języka otrzymali co najmniej 75% punktów.

 

  1. Studenci spełniający powyższy warunek mają prawo przystąpić na drugim roku studiów (w sesji czerwcowej na zasadzie terminu 0) do egzaminu na poziomie B-2, który zwalnia z dalszego obowiązkowego lektoratu.
  2. Studenci, którzy zdadzą w/w egzamin będą mogli uczęszczać na nieobowiązkowe kursy języków obcych na 3 roku w ramach pozostałych godzin z przysługującego limitu 150 godzin.
  3. Termin egzaminu zwalniającego, tryb zapisu na egzamin i procedura zapisu na nieobowiązkowe kursy będą podane na stronie internetowej SJO w „Aktualnościach”.

III. Dotyczy studentów, którzy legitymują się certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ). ( patrz załącznik na stronie SJO)

 

  1. Lektorat nie jest obowiązkowy. W celu uzyskania zwolnienia z lektoratu konieczne jest zarejestrowanie posiadanego certyfikatu w sekretariacie SJO najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć semestru zimowego.
  2. Możliwa jest nauka języka obcego na nieobowiązkowych kursach (poziom dowolny, także początkowy, bez obowiązku zdania egzaminu). W takim przypadku student jest zobowiązany do złożenia – wraz z certyfikatem, o którym mowa w pkt. 1 – deklaracji o chęci uczęszczania na taki lektorat na roku drugim. Deklaracje są w załącznikach do ściągnięcia ze strony internetowej

Zachęcamy do przeczytania pełnego tekstu Uchwały Senatu nr 25/2012 z 15 lutego 2012 roku na stronie głównej AGH.

 

 

 

Name*
E-mail*
MENU