fbpx

O Wydziale

Unikatowy nie tylko w skali kraju …
Łączy nowoczesność z najlepszą tradycją

Wydział Metali Nieżelaznych został utworzony w 1962 roku, jako dziewiąty w Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziś, w ponad 90-letniej już Uczelni, jest piętnaście wydziałów i jedna międzywydziałowa szkoła, w których kształci się blisko trzydzieści tysięcy studentów. Na Wydziale Metali Nieżelaznych jest ich ponad tysiąc. Jesteśmy więc wydziałem średniej wielkości, średnim wiekiem, ale bogatym doświadczeniem, tradycjami i osiągnięciami. Wydział Metali Nieżelaznych AGH, jedyny tego typu w Polsce, jest unikatową jednostką naukowo-dydaktyczną w skali międzynarodowej. Kształci specjalistów oraz prowadzi badania naukowe dla potrzeb współczesnej metalurgii i inżynierii materiałowej, przetwórstwa metali nieżelaznych i metaloznawstwa oraz przemysłów pokrewnych. Wypromował ponad 2740 absolwentów, około 200 doktorów nauk technicznych oraz prawie 40 doktorów habilitowanych. Zakwalifikowanie Wydziału w 2001 roku przez Komitet Badań Naukowych do jednostek naukowo-badawczych najwyższej kategorii przyznaje mu wiodącą rolę w kształtowaniu kierunków badań.

Dziekani
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Auli AGH (Galerie)

Metale nieżelazne stanowią grupę około pięćdziesięciu pierwiastków, które znalazły zastosowanie w prawie każdej dziedzinie życia. Wydział powstał w związku z odkryciem i rozpoczęciem eksploatacji bogatych złóż miedzi w Polsce, a także rozwojem produkcji aluminium i cynku. Inicjatorem był nestor polskiej metalurgii prof. Aleksander Krupkowski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Dziś Polska jest europejskim potentatem w produkcji miedzi – ok. 3,5% światowej produkcji daje jej szóstą w świecie i czołową w Europie pozycję. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest lekkość i estetyka, połączone z wytrzymałością (w budownictwie, architekturze i wielu innych dziedzinach), stosuje się aluminium i jego stopy. Obok wymienionych, takie metale jak cynk, cyna, ołów, srebro i ich stopy oraz kadm, wolfram, molibden, tytan mają kluczowe znaczenie w gospodarce. Srebro, złoto, platyna to te najcenniejsze spośród metali nieżelaznych, z których wyroby mają dla nas często szczególną, bardzo osobistą wartość. To wszystko niezbicie dowodzi, że metale są podstawowym tworzywem współczesności, otaczającym nas w codziennym życiu.
Aluminium zaś stało się materiałowym kluczem do przyszłości, a poziom jego zużycia jest jednym ze wskaźników zamożności i cywilizacyjnego rozwoju kraju. Fakty te są gwarancją stabilnych perspektyw zawodowych dla absolwentów Wydziału i mogą być źródłem poczucia trafności wyboru studiów.W kierunkach, treściach i metodach kształcenia Wydział łączy nowoczesność z najlepszą tradycją. Kształcimy na kierunku Metalurgia z metalurgią i zaawansowanym przetwórstwem metali i stopów, komputerową inżynierią procesową, ochroną metali przed korozja, recyklingiem metali i ochroną środowiska jako specjalnościami, a także na kierunkach Inżynieria Materiałowa oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Prowadzimy studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), na poziomie inżynierskim i magisterskim, jak również studia doktoranckie i podyplomowe. W roku akademickim 2006/2007 planowane jest uruchomienie nowej specjalności Metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie. Nową propozycją są też niestacjonarne (zaoczne) studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ze specjalnością Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych. Nabór na studia niestacjonarne prowadzony jest w okresie rekrutacji na studia stacjonarne oraz we wrześniu.Dotychczas skontrolowane kierunki kształcenia Metalurgia i Inżynieria Materiałowa uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjne

 


 

Artykuł w wersji PDF

 

Name*
E-mail*
MENU