fbpx

Dziekani Recykling i Metalurgia (R&M)

Recykling i Metalurgia (R&M) to dwie fundamentalne specjalizacje w obrębie dyscypliny naukowej inżynieria materiałowa w obszarze materiałów metalicznych, które obejmują całokształt wiedzy nad wytwarzaniem metali z minerałów i surowców wtórnych, przy czym Metalurgia to nauka o metodach wytwarzania czystych metali nieżelaznych (w tym również żelaza) z minerałów (z rud metali), nazywana również metalurgią pierwotną, natomiast Recykling (metalurgia wtórna) – jest nauką o metodach odzyskiwania tych metali z wyrobów, które utraciły swoje pierwotne własności użytkowe. Aktualnie znanych jest 90 metali nieżelaznych o budowie elektronowej i właściwościach dokładnie opisanych w układzie okresowym pierwiastków, które wraz z żelazem tworzą zbiór 91 metali. Umownie metale nieżelazne dzielimy na metale szlachetne, które są odporne na korozję w środowisku powietrza i wody (np. złoto, srebro, platyna, pallad) i nieszlachetne, metale ciężkie (np. kobalt, nikiel, cynk) i lekkie (np. aluminium, tytan, magnez) oraz metale kolorowe (np. miedź, kadm, ołów). Wraz z rozwojem cywilizacyjnym świata przybywa metali nieżelaznych i ich wzajemnych kombinacji chemicznych w postaci różnych wyrobów, co wymusza coraz to większą potrzebę opracowywania innowacyjnych technologii recyklingu i nowych procesów metalurgicznych wytwarzania materiałów metalicznych z mieszanin rud metali z wyrobami poeksploatacyjnymi i odpadami technologicznymi. Z tego punktu widzenia kierunek kształcenia Recykling i Metalurgia stanowi początek obszernej nauki o metalach nieżelaznych, która w dalszych etapach przekształca się w szeroko rozumianą inżynierię materiałową w zakresie projektowania i kształtowania struktury i własności metali i stopów oraz technologii ich przemysłowego wytwarzania i technik badania.

Kierunek kształcenia Recykling i metalurgia na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu fizyko-chemicznych podstaw procesów metalurgicznych i recyklingowych oraz przemysłowych technologii wytwarzania metali nieżelaznych i ich stopów z wykorzystaniem metod wysokotemperaturowych (pirometalurgia), z roztworów polimetalicznych (hydrometalurgia), z użyciem prądu elektrycznego (elektrometalurgia) oraz energii jądrowej (metalurgia jądrowa).

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.

 

Efekty uczenia się są ulokowane w dyscyplinie inżynieria materiałowa (dyscyplina wiodąca) i częściowo w dyscyplinach chemia i inżynieria chemiczna (dyscypliny dodatkowe).

 

Oferta kształcenia na studiach II stopnia obejmuje dwie (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

  • ścieżka 1 – Metalurgia Metali Krytycznych
  • ścieżka 2 – Recykling i Ochrona Środowiska

 

Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., ZM Silesia, ZGH Bolesław, Baterpol S.A., polskie i zagraniczne zakłady recyklingu i przetwórstwa metali nieżelaznych).

 

MENU