fbpx

Dziekani Warunki Rekrutacji

Od 2014 roku Wydział Metali Nieżelaznych wspólnie z Wydziałem Zarządzania prowadzi środowiskowe studia doktoranckie z zakresu Inżynierii Produkcji Metali Nieżelaznych w trybie stacjonarnym (bezpłatne) i niestacjonarnym.

Warunki rekrutacji na Środowiskowe Studia Doktoranckie z Inżynierii Produkcji Metali Nieżelaznych w roku akademickim 2014/2015

Wydział Metali Nieżelaznych oraz Wydział Zarządzania ustalają następujące warunki rekrutacji na Środowiskowe Studia Doktoranckie z Inżynierii Produkcji Metali Nieżelaznych w roku akademickim 2014/2015

 1. Limity przyjęć na rok akademicki 2014/2015
  • Studia stacjonarne: 15 doktorantów
  • Studia niestacjonarne: 15 doktorantów
 2. Termin i miejsce składania dokumentów
  • Kandydaci składają dokumenty w dziekanacie Wydziału Metali Nieżelaznych – p. 117 (u Pani mgr inż. Agaty Sokół) w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2014.
 3. Egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie odbędzie się w dniu 23 września 2014 roku o godz. 10:00 w sali 116B paw. A2.
  • Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane kandydatom w dniu 23 września 2014 roku, po zakończeniu pracy Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Obszar tematyczny kolokwium kwalifikacyjnego
  • Zakres wiadomości wymagany na kolokwium kwalifikacyjnym określa program studiów I i II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania AGH i Wydziale Metali Nieżelaznych AGH.
  • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien przedstawić proponowany projekt badawczy. Oceniana będzie zgodność projektu z profilem studiów doktoranckich, jego oryginalność, poprawność przyjętych metod badawczych, realność wykonania projektu, przygotowanie kandydata do prowadzenia proponowanych badań, a także sam sposób prezentacji projektu.
 5. Postępowanie kwalifikacyjne
  • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub inny równorzędny, które uzyskały na studiach II stopnia lub studiach jednolitych magisterskich ocenę co najmniej dobrą (4.0).
  • Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywać się będzie na podstawie rankingu kandydatów sporządzonego na podstawie liczby punktów z czterech kryteriów:
  • OE – ocena z kolokwium kwalifikacyjnego, obejmującego ustny egzamin z zarządzania i inżynierii produkcji oraz rozmowę kwalifikacyjną,
   wE = 0.6, waga punktów z kolokwium kwalifikacyjnego,
   OSt– ocena na dyplomie ze studiów, tzn. za ocenę na dyplomie ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
   wSt = 0.2, waga punktów za ocenę ze studiów,
   Oj – ocena z języka angielskiego na poziomie B2, certyfikat na poziomie C zapewnia maksymalną liczbę punktów,
   wj = 0.1, waga punktów za ocenę języka angielskiego,
   On – ocena działalności w ruchu naukowym, tzn. za pracę w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe,
   wn = 0.1, waga punktów za działalność w ruchu naukowym
   Łączna liczba punktów zostanie wyznaczona jako:

   K = wE × OE + wSt × OSt + wj × Oj + wn × On

Z każdego kryterium kandydat uzyska od 2 do 5 punktów:

OE

Ost

Oj

On

2-5 pkt.

4,0 – 2 pkt.

2-5 pkt.

2-5 pkt.

 

4,5 – 3 pkt.

 

 

 

5,0 – 4 pkt.

 

 

 

Wyróżnienie 5 pkt.

 

 

Uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego K na poziomie większym niż 85% jest równoznaczne z osiągnięciem w postępowaniu rekrutacyjnym wyniku bardzo dobrego, kwalifikującego doktoranta do ubiegania się o stypendium doktoranckie.

Uwaga! Studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów

Dziekani Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów starających się o przyjęcie na Środowiskowe Studia Doktoranckie z Inżynierii Produkcji Metali Nieżelaznych prowadzone wspólnie przez Wydział Metali Nieżelaznych AGH i Wydział Zarządzania AGH

 1. Kandydat na studia doktoranckie powinien złożyć w terminie określonym przez Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych AGH następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na studia z zaznaczeniem wybranej formy studiów,
  2. kartę kwalifikacyjną,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. życiorys,
  5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  6. indeks ukończonych studiów lub suplement do dyplomu,
  7. pisemną rekomendację samodzielnego pracownika nauki,
  8. deklarację kierownika katedry o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry,
  9. cztery podpisane zdjęcia legitymacyjne,
  10. pisemny opis proponowanej pracy badawczej (5 stron),
  11. certyfikat z języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 lub deklarację przystąpienia do egzaminu z języka angielskiego.

Kandydaci składają dokumenty w dziekanacie Wydziału Metali Nieżelaznych – p. 117 (u Pani mgr inż. Agaty Sokół) w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2014.

 1. Rekomendacja samodzielnego pracownika nauki powinna zawierać:
  1. sformułowanie tematyki badawczej,
  2. uzasadnienie celowości przyjęcia doktoranta,
  3. deklarację zapewnienia doktorantowi opieki naukowej,
  4. deklarację zapewnienia warunków pracy naukowej i badań,
  5. opis źródła i zasady finansowania pracy badawczej doktoranta,
  6. deklarację zapewnienia minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych.
MENU