fbpx

 Dziekani Studia Podyplomowe

RECYKLING METALI KRYTYCZNYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Kierownik studium: dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw.
AGH, Wydział Metali Nieżelaznych
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. (012) 617-26-60
e-mail: stanislaw.pietrzyk@agh.edu.pl

Metalurgia metali jak również recykling stanowią pierwotne i wtórne źródła metalu dla przemysłu. Coraz większe znaczenie w tym kontekście zaczynają odgrywać tzw. metale krytyczne stanowiące niezbędny element współczesnych technologii. W ramach studiów słuchacz zapozna się z termodynamicznymi podstawami oraz procesami ekstrakcji metali krytycznych i towarzyszących występujących zarówno w materiałach międzyoperacyjnych i odpadowych hutnictwa miedzi, cynku, ołowiu i aluminium jak również w obrocie wtórnym surowców. Przedstawione zostaną możliwości i sposoby optymalizacji procesów poprzez wykorzystanie dostępnego oprogramowania do obliczeń termodynamicznych. Zdobytą wiedzę uzupełnią wykłady na temat zagrożenia środowiskowego oraz stanu prawnego w obszarze gospodarki odpadami w Polsce i Unii Europejskiej.

METALURGIA PROSZKÓW I SPIEKANE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

 

Studia obejmują rozszerzone wiadomości z zakresu nowoczesnej technologii, do której między innymi należy metalurgia proszków znajdująca zastosowanie we wszystkich dziedzinach techniki oraz naszego życia codziennego. W ostatnich latach rozwój metalurgii proszków widoczny jest nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym, lotnictwie, kosmonautyce i elektronice, ale przede wszystkim w medycynie. W ramach dwusemestralnych zajęć omawiane będą metody wytwarzania proszków i nanoproszków metali, zastosowanie metody mechanicznej syntezy do wytwarzania proszków kompozytowych, jak również procesy konsolidacji i spiekania proszków. Interesującą tematyką będą prezentowane nowoczesne technologie zagęszczania proszków oraz wytwarzania nanokompozytów proszkowych, do których należą następujące metody: CWS (cykliczne wyciskanie ściskające), ECAP (wielokrotne kątowe kanałowe prasowanie), spiekanie plazmowe, spiekanie HP-HT (wysokociśnieniowe przy podwyższonej temperaturze) oraz spiekanie laserowe. W ramach programu przedstawione zostaną etapy produkcji oraz właściwości wybranych spiekanych materiałów kompozytowych, tj. materiały stykowe oraz biomateriały. Słuchacze niniejszego studiów podyplomowych będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi laboratoriami metalurgii proszków i spiekanych kompozytów dzięki współpracy naszej jednostki z różnymi instytucjami.

 

PROGRAM STUDIÓW:

 

Wybrane zagadnienia z metalurgii miedzi i srebra oraz proszków miedzi i srebra.

Wytwarzanie proszków i nanoproszków metali.

Procesy prasowania i spiekania proszków.

Nowoczesne technologie zagęszczania proszków.

Procesy spiekania plazmowego.

Spiekanie wysokociśnieniowe HP-HT.

Spiekanie laserowe.

Kompozytowe materiały stykowe.

Biomateriały.

Terminologia metalurgii proszków w języku obcym.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

 

Współczesna technologia wymaga od inżynierów i technologów coraz bardziej zaawansowanej wiedzy na temat nowoczesnych materiałów i technik ich wytwarzania. W obszarze materiałów metalicznych coraz większą rolę odgrywa metalurgia proszków, uzupełniając i znacząco rozszerzając możliwości technik odlewniczych i przeróbki plastycznej. Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał podstawową i rozszerzoną wiedzę z zakresu metalurgii proszków, kompozytów metalicznych oraz ich zastosowaniu w przemyśle ciężkim i medycynie. W szczególności pozna zagadnienia produkcji proszków (w skali mikro, jak i nano), metody ich nowoczesnej konsolidacji oraz spiekania. Studia adresowane są do osób posiadających podstawową wiedzę związaną z inżynierią metali. Prezentowana tematyka znacząco rozszerza wiedzę o najnowsze technologie metalurgii proszków wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, AGD, elektrycznym i pokrewnych.

 

CZAS TRWANIA: Liczba semestrów 2, (od 1 X 2015 r. do 31 VI 2016 r.)

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ: Od 10 VI do 30 IX 2015 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich

TRYB ZGŁOSZEŃ: kolejność zgłoszeń

 

LICZBA MIEJSC: 30

 

MIEJSCE ZGŁOSZEŃ:

 

AGH, Wydział Metali Nieżelaznych

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-2, pokój 106

 

OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA:

 

mgr Bożena Miga, tel. 12 617 45 93, e-mail: bozen@agh.edu.pl

 

Opłaty: 5 200 PLN

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

20 zjazdów co dwa tygodnie, sobota–niedziela

Studia zostaną uruchomione, gdy zbierze się grupa minimum 15 uczestników.

 

DOKŁADNY ADRES ORGANIZATORA:

 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

pawilon A-2, pokój 110

tel. 12 617 26 69

e-mail: jokaba@agh.edu.pl

 

KIEROWNIK STUDIÓW:

 

dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH, tel.12 617 26 69, e-mail: jokaba@agh.edu.pl

 

OSOBA DO KONTAKTU:

 

mgr Bożena Miga, tel. 12 617 45 93, e-mail: bozen@agh.edu.pl

INNOWACYJNE METODY I NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Każde nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne – małe, średnie i duże – wymaga stosowania skutecznych oraz nowoczesnych metod zarządzania. Studia skierowane są do osób uczestniczących w tym procesie i mają na celu zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami i narzędziami stosowanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym, usystematyzowaniu posiadanej wiedzy oraz pokazanie praktycznych rozwiązań. Program studiów oferuje szeroką wiedzę niezbędną do podejmowania kluczowych decyzji w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.

PROGRAM STUDIÓW (w wersji uogólnionej) :

 1. Teoretyczne podstawy zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.
 2. Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.
 3. Komunikacja interpersonalna.
 4. Sposoby efektywnego zarządzania czasem.
 5. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym.
 6. Wykorzystanie nowoczesnych metod identyfikacji radiowej (RFID) oraz inteligentnego monitoringu wizyjnego (CCTV) i innych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
 7. Elementy zarządzania projektami.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Po zakończeniu studiów uczestnik posiada praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, potrafi wybrać optymalne rozwiązania dla przedsiębiorstwa oraz sformułować założenia do wdrożenia systemu i nadzorować jego wprowadzenie. Jest również przygotowany do wykorzystania poznanych metod w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. Ponadto posiada wiedzę na temat efektywnego zarządzania swoim czasem oraz skutecznym komunikowaniem się z uczestnikami procesów.

CZAS TRWANIA: 2 semestry (od 1 XI 2015 r. do 30 VI 2016 r.)

TERMIN ZGŁOSZEŃ: Od 1 VII 2015 r. do 30 IX 2015 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie;
 • jedna fotografia (45 mm x 35 mm);
 • kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers), oryginał do wglądu;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz odpis dyplomu do wglądu;
 • potwierdzenie opłaty za studia.

TRYB ZGŁOSZEŃ: decyduje kolejność zgłoszeń

LICZBA MIEJSC: 30

MIEJSCE ZGŁOSZEŃ:

AGH, Wydział Metali Nieżelaznych
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-2, pokój 119, I piętro

OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA: Renata Konopczak tel.: 12 617 26 79

OPŁATY: 6 300 zł ( 2 semestry)

INFORMACJE DODATKOWE:

Studia przeznaczone są dla osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych II stopnia lub ukończyły studia I stopnia, uzyskując tytuł licencjata lub tytuł inżyniera na wydziałach o profilu inżynieria produkcji, zarządzanie, ekonomika przedsiębiorstwa, zarządzanie i inżynieria produkcji itp.

Zjazdy co 2 tygodnie: piątek–sobota

Studia rozpoczną się, gdy zbierze się grupa minimum 15 uczestników.

ORGANIZATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

DOKŁADNY ADRES ORGANIZATORA:

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-2, pokój 119
tel.: 12 617 26 79
fax: 12 633 23 16
e-mail: rekon@agh.edu.pl

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Bożena Boryczko (tel.:12 617 45 95), bbor@agh.edu.pl

OSOBA DO KONTAKTU:

Renata Konopczak (tel.: 12 617 26 79), rekon@agh.edu.pl

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE W SYSTEMACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Współczesna elektroenergetyka stoi przed nowymi wyzwaniami w zakresie zdolności przesyłowych jak i niezawodności systemu elektroenergetycznego. Coraz większe znaczenie przywiązuje się do zapewnienia ciągłości zasilania w energię elektryczną zwłaszcza takich obszarów gospodarki, które odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie, transport czy wreszcie za w pełni zautomatyzowaną produkcję masową. Problematyka systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej stała się podstawą do uruchomienia interdyscyplinarnego studium dotyczącego materiałów i technologii stosowanych w systemach elektroenergetycznych, które zostało zorganizowane przez Wydział Metali Nieżelaznych przy współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
W ramach studiów słuchacz pozna specyfikę warunków pracy sieci elektroenergetycznych, które decydują o jakości i niezawodności przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. W szczególności, słuchacz zdobędzie wiedzę dotyczącą budowy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz pozna zasady projektowania linii elektroenergetycznych jak i również jej podstawowych komponentów (kable, przewody, osprzęt). Tematyka studium koncentrować będzie uwagę również na zasadach doboru oraz charakterystyce materiałów, które wykorzystuje się do budowy kabli i przewodów, osprzętu sieciowego i pozostałych komponentów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem technologii ich wytwarzania. Słuchacz pozna metody badań materiałów, półwyrobów (druty) i wyrobów finalnych (kable, przewody). Równocześnie zostaną omówione zagadnienia związane z eksploatacją poszczególnych elementów linii elektroenergetycznych (zużycie reologiczne, cieplne, zmęczeniowe i korozyjne itp.) oraz metody monitorowania stanu elementów linii elektroenergetycznej w czasie eksploatacji. Ponadto, w ramach studiów zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące rynku i jakości energii elektrycznej oraz aktualne trendy rozwoju produkcji oraz systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

PROGRAM STUDIÓW:

 • Materiały dla elektroenergetyki
 • Techniki pomiarowe w materiałoznawstwie
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroenergetyki
 • Projektowanie i wytwarzanie kabli i przewodów elektroenergetycznych
 • Projektowanie linii elektroenergetycznych
 • Badanie i monitoring elementów urządzeń elektroenergetycznych
 • Eksploatacja linii elektroenergetycznych
 • Badanie i monitoring elementów urządzeń elektroenergetycznych
 • Jakość dostaw energii elektrycznej
 • Sieci i systemy elektroenergetyczne
 • Efektywność ekonomiczna w elektroenergetyce
 • Recykling
 • Odnawialne źródła energii

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Międzywydziałowe studia podyplomowe o nazwie Materiały i technologie w systemach elektroenergetycznych (MiTwSE) przeznaczone są dla osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych II stopnia na wydziałach o profilu elektrycznym lub materiałowym ze szczególnym uwzględnieniem dobrej znajomości zagadnień z obszaru przeróbki plastycznej i inżynierii materiałowej metali nieżelaznych. Absolwenci studiów podyplomowych wykazują się bardzo dobrą znajomością wiedzy o nowoczesnych materiałach do zastosowań w systemach elektroenergetycznych, technologiach ich uzyskiwania oraz technologiach projektowania i wytwarzania kabli i przewodów. Absolwent posiada wiedzę z obszaru eksploatacji, badań i monitorowania urządzeń elektroenergetycznych. Ideą studiów podyplomowych MiTwSE jest przekazanie absolwentowi interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru elektrotechniki i materiałoznawstwa niezbędnej do pracy na różnych stanowiskach w zakładach kablowniczych, projektowania i budowy systemów elektroenergetycznych, a także zarządzających infrastrukturą przesyłową, dystrybucyjną oraz trakcyjną.

CZAS TRWANIA: 2 semestry ( od X 2015 r. do VI 2016 r.)

TERMIN ZGŁOSZEŃ: od 1 VI do 15 IX 2015 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich.

TRYB ZGŁOSZEŃ: kolejność zgłoszeń

LICZBA MIEJSC: 40

MIEJSCE ZGŁOSZEŃ:
AGH, Wydział Metali Nieżelaznych
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-2, pokój 16

OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA: Renata Konopczak (tel.: 12 617 26 79, rekon@agh.edu.pl)

OPŁATY: 4 800 zł

INFORMACJE DODATKOWE: Przewidziane jest 20 zjazdów co dwa tygodnie w soboty.

MENU