fbpx
  • Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)

 

Projekt dotyczy opracowania i przygotowania do wdrożenia nowej technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu), przeznaczonych na lekkie elementy konstrukcyjne w segmencie automotive i branży transportowej. Celem projektu jest zaprojektowanie składów chemicznych wlewków ze stopów AlMgSi(Cu) w powiązaniu z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjno-technologicznymi procesu wyciskania opartymi na nisko-temperaturowej obróbce cieplno-plastycznej na wybiegu prasy i starzeniu ciągłym w kontrolowanym polu temperatury. Stopy AlMgSi(Cu) dla segmentu automotive są stosowane głównie w technologiach walcowania, natomiast ich aplikacja do procesu przemysłowego wyciskania z obróbką cieplno-plastyczną jest nowością w skali kraju i świata. Zakłada się uzyskanie wytrzymałości na rozciąganie dla kształtowników na poziomie min. 460 MPa (obudowy i elementy wsporcze baterii, zabudowy – o prostych kształtach), min. 430 MPa (obudowy i elementy wsporcze baterii, zabudowy – o skomplikowanych kształtach) oraz min. 370 MPa przy wydłużeniu procentowym min. 12% (strefy kontrolowanego zgniotu) – przy równoczesnym zapewnieniu akceptowalnej ekonomicznie wydajności procesu wyciskania na poziomie min. 12-13 m/min. Jednocześnie zakłada się wysoki stopień równomierności własności mechanicznych kształtowników AlMgSi(Cu) starzonych w sposób ciągły w kontrolowanym polu temperatury (gradient temperatury maks. 2-3ºC) – gradient własności mechanicznych 1-2%. Profile będą poddane testom spawalności oraz przydatności dla przemysłu motoryzacyjnego. Proponowane rozwiązania będą miały zasadniczy wpływ na rozwój rynku elektromobilności w Polsce, a lekkie i wysoko-wytrzymałe kształtowniki ze stopów AlMgSi z dodatkiem Cu będą silnie konkurencyjne dla produktów wytwarzanych ze stali. Prognozowane roczne przychody w pierwszych 5 latach od wdrożenia kształtują się na poziomie ok. 6.35 mln zł, co pozwoli osiągnąć poziom dofinansowania projektu po nieco ponad 2 latach od jego zakończenia.

Dofinansowanie zadań AGH: 3 341 875,00 zł

 

 

  • Innowacyjna technologia wytwarzania materiałów przewodowych na bazie stopów Cu-Mg o szczególnych własnościach użytkowych do pracy w wysokich i zmiennych obciążeniach mechanicznych, elektrycznych i termicznych.

 

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie przemysłowej technologii wytwarzania przewodów ze stopów na osnowie Cu-Mg (w zakresie dodatku magnezu od 0,01 do 1 %mas.) oraz mikrododatków stopowych (Ag, Sn, Zn, Al, P i innych) przeznaczonych do stosowania w górnych sieciach trakcyjnych zasilanych prądem stałym, jak również kolei dużej prędkości jazdy zasilanych prądem przemiennym. Nowością procesową proponowanej technologii wytwarzania stopów na osnowie Cu-Mg będzie wykorzystanie do przetopu złomów w postaci granulatów miedzi o różnych frakcjach i gradacjach pochodzących z odpadów produkcyjnych kabli i przewodów oraz odlewanie ciągłe do góry w postaci prętów o średnicach od 8 mm do 25 mm, które będą finalnie wykorzystywane jako materiał do dalszego przetwórstwa na przewody i liny trakcyjne. Założona do realizacji w ramach projektu technologia wytwarzania stopów na osnowie Cu-Mg wraz z mikrododatkami przewiduje wykorzystanie jako materiałów wsadowych do topienia miedzianych złomów pokablowych na

poziomie min. 50% masy wsadu. Czyni to więc przedmiotową technologię nowatorską, proekologiczną i znakomicie wpisującą się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Ponadto nowością realizacji projektu będzie gama nowych materiałów na osnowie miedzi z magnezem i mikrododatkami, o zespole własności użytkowych mogących znaleźć zastosowanie zarówno w sieciach trakcyjnych zasilanych prądem stałym jak i przemiennym. Efektem końcowym prac będzie osiągnięcie TRL IX oraz wprowadzenie wyników prac badawczo-rozwojowych uzyskanych w ramach realizacji projektu do własnej działalności gospodarczej TELE-FONIKA Kable S.A. przez wdrożenie nowej recyklingowej technologii do produkcji.

 

Konsorcjum:

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz —Instytut Metali Nieżelaznych – Lider
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych
  3. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  4. TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA

Czas realizacji: 01.01.2021 -31.12. 2023

MENU