fbpx

Dziekani Wybory 2020

Komunikaty Komisji:

 

18.09.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, iż na zebraniu wyborczym  w formie wideokonferencji przy użyciu systemu MSTeams i systemu do głosowania elektronicznego VOTE w dniu 18 września 2020 roku wybrano przedstawicieli Wydziału Metali Nieżelaznych do Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa oraz Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna  z poszczególnych grup pracowniczych.

 

Szczegóły: Protokół z wyborów RDN

 


 

16.09.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, że w dniu 18 września 2020r. o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie, w ramach którego przeprowadzona zostanie I tura wyborów przedstawicieli Wydziału Metali Metali Nieżelaznych do:

– Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa z grupy Profesorów i Profesorów Uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich
– Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna z grupy Profesorów i Profesorów Uczelni

 

Zebranie odbywać się będzie w formie wideokonferencji w usłudze MS Teams, zaś wszystkie głosowania będą prowadzone przy użyciu elektronicznego systemu VOTE.

Elektroniczne karty do głosowania będą zawierać nazwiska wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym, a wybór będzie się odbywać przez skreślenie osób, na które nie jest oddawany głos. W przypadku zgłoszenia jednej kandydatury na miejsce jednomandatowe karta wyborcza będzie zawierała opcje ZA i PRZECIW.

Lista kandydatów do Rad Dyscyplin Naukowych z poszczególnych grup pracowniczych:

 

 

Porządek spotkania : Agenda Spotkania_I tura wyborów do Rad Dyscyplin

 


 

14.09.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, że w dniach od 14.09 do 16.09 2020r. można zgłaszać kandydatów do Rad Dyscyplin Naukowych
Szczegóły: „Wybory do Rad Dyscyplin Naukowych”
Formularze zgłoszenia kandydatów do Rad Dyscyplin Naukowych znajdują się poniżej w sekcji Dokumenty i formularze.

 


 

17.06.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, iż na zebraniu wyborczym Okręgowego Kolegium Elektorów w formie wideokonferencji przy użyciu systemu MSTeams i systemu do głosowania elektronicznego VOTE w dniu 16 czerwiec 2020 roku wybrano przedstawicieli Wydziału Metali Nieżelaznych do Senatu oraz Kolegium Wydziałowego z poszczególnych grup pracowniczych.
Szczegóły: “Protokół z wyborów do Senatu oraz Kolegium Wydziałowego

 

 


 

9.06.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, że w dniu 16 czerwca 2020r. o godz. 14:00 odbędzie się zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów.

 

W ramach spotkania przeprowadzona zostanie I tura wyborów przedstawicieli Wydziału Metali Metali Nieżelaznych do:
1) Senatu z grupy Profesorów i Profesorów Uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich
2) Kolegium Wydziałowego ze wszystkich grup pracowniczych.

 

Zebranie odbywać się będzie w formie wideokonferencji w usłudze MS Teams, zaś wszystkie głosowania będą prowadzone przy użyciu elektronicznego systemu VOTE.
Elektroniczne karty do głosowania będą zawierać nazwiska wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym, a wybór będzie się odbywać przez skreślenie osób, na które nie jest oddawany głos. W przypadku zgłoszenia jednej kandydatury na miejsce jednomandatowe karta wyborcza będzie zawierała opcje TAK i NIE.

 

Listy kandydatów do Senatu oraz Kolegium Wydziałowego zawiera ogłoszenie OKW10 z dnia 8.06.2020.

 

Z uwagi na ważność spraw wszystkich Elektorów uprasza się o niezawodny udział. Szczegółowe informacje techniczne zostaną rozesłane na konta poczty elektronicznej AGH Elektorów.

 

 


 

8.06.2020

 

Lista kandydatów do Senatu z poszczególnych grup pracowniczych:

Lista kandydatów do Kolegium Wydziałowego z poszczególnych grup pracowniczych:

 


 

30.05.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, że w dniach od 03.06 do 08.06 2020r. można zgłaszać kandydatów do Senatu (w grupie Profesorów i Profesorów Uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich) oraz Kolegium Wydziałowego (we wszystkich grupach pracowniczych).
Szczegóły: „Ogłoszenie OKW10”

Formularze zgłoszenia kandydatów do Senatu oraz Kolegium Wydziałowego znajdują się poniżej w sekcji Dokumenty i formularze.

 

 


 

29.05.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, iż na zebraniu wyborczym Okręgowego Kolegium Elektorów w formie wideokonferencji przy użyciu systemu MSTeams i systemu do głosowania elektronicznego VOTE w dniu 29 maj 2020 roku wyłoniono następujących kandydatów na Dziekana:

 

 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
 • Dr hab. Piotr Żabiński, prof. AGH
 • Dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. AGH

Protokół Zebrania OKE

 

 


 

26.05.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, że w dniu 29 maja 2020r. o godz. 9:00 odbędzie się zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów, którego celem jest ukonstytuowanie OKE oraz wyłanianie kandydatów na Dziekana.

 

Zebranie odbywać się będzie w formie wideokonferencji w usłudze MS Teams, zaś wszystkie głosowania oraz zgłaszanie kandydatów na Dziekana będzie prowadzone przy użyciu systemu Vote.

 

Każdy z elektorów obecny na zebraniu zobowiązany jest w sposób tajny zgłosić swojego kandydata na Dziekana (bez konieczności uzyskania jego zgody na kandydowanie). Zgłaszany kandydat winien spełniać wymogi Ustawy i Statutu, czyli może to być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nie była karana karą dyscyplinarną,
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treski tych dokumentów (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2186, z póź. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,
6) posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

W przypadku osób powoływanych do pełnienia funkcji kierowniczych w Uczelni, w tym Dziekana, NIE STOSUJE się zapisu o ukończeniu 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

 

Z uwagi na ważność spraw wszystkich Elektorów uprasza się o niezawodny udział. Szczegółowe informacje techniczne zostaną rozesłane na konta poczty elektronicznej AGH Elektorów.

 


 

09.05.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, że w dniach 11-12 maja 2020r. odbędą się zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów, których celem jest wyłanianie kandydatów na Rektora.
Ogłoszenia UKW:

 


 

05.05.2020

 

Wyniki I tury wyborów członków do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE):

 


 

28.04.2020

 

Lista kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) z poszczególnych grup pracowniczych:

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi nie zgłoszono żadnych kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) oraz Senatu.

 


 

24.04.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, że zgodnie z Uchwałą Senatu nr 48/2020 do dnia 28 kwietnia 2020r. do godz. 15:00 przedłużony zostaje termin zgłaszania  kandydatów do:
UKE w grupach Profesorów i Profesorów Uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich oraz
UKE i Senatu w grupie pracowników nie-będących nauczycielami akademickimi

 

Zgłoszenie oraz wyrażenie zgody na kandydowanie można przesyłać na adres e-mail: kula@agh.edu.pl
Dodatkowo, zgłoszenia można złożyć osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych, paw. A-2. IIp. pok. 226, w godzinach od 11:00 do 13:00 w dniu 27 i 28 kwietnia 2020r.
Uchwała Senatu nr 48/2020 wprowadza nowe formy i możliwości składania kart zgłoszenia kandydatów oraz zgody na kandydowanie. Szczegóły: Uchwała Senatu nr 48/2020.

 


 

15.04.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. wznowiona zostaje akcja wyborcza związana z Wyborami organów Uczelni na kadencję 2020-2024. Uchwała Senatu nr 44/2020 z dnia 3 kwietnia wprowadza nowy Harmonogram akcji wyborczej do organów Akademii Górniczo-Hutniczej począwszy od zakończenia II tury wyborów bezpośrednich do OKE.

 

Zgodnie z nowymi wytycznymi w dniach 20-24 kwietnia można zgłaszać kandydatów do:

1) Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy: Profesorów i Profesorów Uczelni i pozostałych  nauczycieli akademickich oraz,
2) Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Ze względu na nadzwyczajny stan działalności Uczelni wprowadza się elektroniczny tryb zgłaszania kandydatów do UKE i Senatu poprzez przesłanie na adres mailowy kula@agh.edu.pl skanu takiego zgłoszenia z wymaganymi podpisami popierającymi kandydata. Na zgłoszeniach, oprócz tradycyjnego podpisu, dopuszcza się podpis elektroniczny np. poprzez profil zaufany. Zwracam uwagę, iż do zgłoszenia kandydata do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu wymagana jest liczba 5 zgłaszających.

 

Jednocześnie informuję, iż wszystkie zgłoszenia kandydatów do UKE z grupy Profesorów, Profesorów Uczelni i pozostałych nauczycieli akademickich oraz UKE i Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, które złożono w sposób tradycyjny  u p. J. Treli lub p. M. Dyczkowskiego przed zawieszeniem akcji wyborczej są WAŻNE i AKTUALNE.

 


 

18.03.2020

 

Lista Członków Okręgowego Kolegium Elektorów w Okręgu Wyborczym nr 10 z Wydziału Metali Nieżelaznych

 


 

18.03.2020

 

Wyniki II tury wyborów członków do Okręgowego Kolegium Elektorów:

 


 

17.03.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, że druga II tura wyborów członków do Okręgowego Kolegium Elektorów z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich odbędzie się w trybie systemu głosowania elektronicznego. Głosowanie zostanie przeprowadzone przy użyciu systemu Głosuj24 w dniach: 17 marca od godziny 12:00 do 18 marca do godziny 12:00.

 


 

16.03.2020

 

Powołując się na Zarządzenie Nr 14/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie specjalnego trybu funkcjonowania AGH w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, a w szczególności § 1, ust. 6 “Obowiązuje zakaz organizacji konferencji, spotkań, seminariów, narad i innych wydarzeń organizowanych na terenie AGH oraz organizowanych przez AGH poza terenem Uczelni”, II tura wyborów członków do Okręgowego Kolegium Elektorów z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich zaplanowana na dzień jutrzejszy tj. 17 marca 2020 zostaje ODWOŁANA.

 

Wybory pozostałych członków OKE zostaną przeprowadzone w systemie głosowania elektronicznego. Więcej szczegółów odnośnie trybu głosowania zostanie przekazane w możliwie najbliższym czasie.

 

Zaplanowane pozostałe akcje wyborcze zostaną uregulowane nową Uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 


 

12.03.2020

 

Wyniki I tury wyborów członków do Okręgowego Kolegium Elektorów:

 

II tura wyborów członków do Okręgowego Kolegium Elektorów z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich odbędzie się w dniu 17 marca (wtorek) 2020 roku. Głosować można w godzinach od 9:00 do 12:00 w sali 116B.

 

Lista kandydatów poszczególnych grup pracowniczych II tury wyborów:

 


 

06.03.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, że pierwsza tura wyborów członków do Okręgowego Kolegium Elektorów odbędzie się w dniu 12 marca (czwartek) 2020 roku. Głosować można  w godzinach od 9:00 do 15:00 w sali 116B.

 

Listy kandydatów z poszczególnych grup pracowniczych stanowią załącznik niniejszego ogłoszenia.

 

OKW przypomina, iż z przedstawicieli:

 • profesorów i profesorów Uczelni wybieramy 15 przedstawicieli do OKE
 • pozostałych nauczycieli akademickich wybieramy 6 przedstawicieli do OKE
 • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybieramy 2 przedstawicieli do OKE

 

Elektorzy kolegium okręgowego wybierani są odrębnie w grupach, przez osoby uprawnione do głosowania z danego okręgu i grupy.

 


 

05.03.2020

 

Zgodnie z ordynacją i harmonogramem wyborczym wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów UKE oraz Senatu ma zostać wybranych odpowiednio 6 i 3 przedstawicieli spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych we wszystkich Okręgach Wyborczych tj. 1 – 17.

 

Zgodnie z poleceniem Przewodniczącego UKR prof. W. Machowskiego wybory te organizuje OKW 17 i mają się one odbyć pomiędzy 20 a 26 marca. Aby dochować tych terminów, OKW 17 ustaliła, że kandydatury na stanowiska elektorów w UKE i Senatorów zostaną ogłoszone 19 marca, a termin zgłaszania kandydatów upływa 17 marca.

 

Uprzejmie wiec proszę o zgłaszanie kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów UKE oraz Senatu z Państwa grupy pracowniczej do 17 marca. Kandydatów można zgłaszać w godzinach od 9:00 do 15:00 w pokoju 226 u Pana Jana Treli i Pana Mirosława Dyczkowskiego.

 

Formularze zgłoszenia kandydatów do UKE i Senatu znajdują się poniżej w sekcji Dokumenty i formularze.

 

Zwracam uwagę, iż do zgłoszenia kandydata do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu wymagana jest liczba 5 zgłaszających. Integralną częścią zgłoszenia jest wyrażenie zgody kandydata na kandydowanie oraz jego oświadczenie o łącznym spełnieniu warunków przewidzianych w Art. 20 obowiązującej Ustawy Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym.
Dla dokumentu zgłoszenia obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności.

 


 

02.03.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, że kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów UKE można zgłaszać w dniach: 2-18.03.2020 w godzinach od 9:00 do 15:00 w pokoju 226 u Pana Jana Treli i Pana Mirosława Dyczkowskiego.

 

Formularz zgłoszenia kandydata znajduje się poniżej w sekcji Dokumenty i formularze

 

Zwracam uwagę, iż do zgłoszenia kandydata do Uczelnianego Kolegium Elektorów wymagana jest liczba 5 zgłaszających. Integralną częścią zgłoszenia jest wyrażenie zgody kandydata na kandydowanie oraz jego oświadczenie o łącznym spełnieniu warunków przewidzianych w Art. 20 obowiązującej Ustawy Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym.
Dla dokumentu zgłoszenia obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności.

 


 

28.02.2020

 

W związku z rozpoczynająca się akcją wyborczą organów Uczelni na Kadencję 2020-2024  Okręgowa Komisja Wyborcza WMN zaprasza  wszystkich Pracowników i Doktorantów na spotkanie informacyjne w dniu 3 marca (wtorek) o godz. 9:30 w sali HA102. Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie związane z istotnymi czynnościami wyborczymi w tym wyborów do organów Uczelni, kolegiów wydziałowych oraz kandydatów do objęcia funkcji kierowniczych na wydziałach.

 


 

28.02.2020

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH informuje, że kandydatów do Okręgowych Kolegiów Elektorów OKE można zgłaszać w dniach: 2-5.03.2020 w godzinach od 9:00 do 15:00 w pokoju 226 u Pana Jana Treli i Pana Mirosława Dyczkowskiego.

 

Formularz  zgłoszenia kandydata znajduje się poniżej w sekcji Dokumenty i formularze

 

Zwracam uwagę, iż do zgłoszenia kandydata do Okręgowego Kolegium Elektorów wymagana jest liczba 3 zgłaszających. Integralną częścią zgłoszenia jest wyrażenie zgody kandydata na kandydowanie oraz jego oświadczenie o łącznym spełnieniu warunków przewidzianych w Art. 20 obowiązującej Ustawy Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym.
Dla dokumentu zgłoszenia obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności.

 


 

Dokumenty  i formularze:

 


 

Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej z Wydziału Metali Nieżelaznych:

 • dr hab. inż. Anna Kula – Przewodniczący OKW
 • dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH – Zastępca Przewodniczącego OKW
 • dr inż. Piotr Palimąka – Sekretarz OKW

Pozostali Członkowie:

 • dr Bożena Boryczko
 • dr inż. Łukasz Kuczek
 • mgr inż. Mirosław Dyczkowski
 • dr inż. Marcin Mroczkowski
 • Jan Trela
 • Kinga Tokarz
MENU